oHsq aLD Lða} gE AS {sXE}ö
omaal 05:40 - 30 07 1432 (01 07 2011 )

MASAWATA.jpg

SLAM MSWATA.jpg

Er Na Com Jan  2011.jpg

 

 

 MASAWATA.jpg

SLAM MSWATA.jpg

Er Na Com Jan  2011.jpg

oHsq aLD Lða} gE AS {sXE}ö (CE}ö) mkogBl HEÏ{q} K{q} K[Sq }Êpq mkomk mk oŠD sE g}: Ið} ናብ ህዝቢ ዝወርድ ናይ ምጽናዕቲ ጽሑፍ ሰነዳት: ሕግታት ምስ ህዝቢ ንምምይያጥ Äðp oeXmk; D íXqVgñ E D:K}[q:chñ }]q: M@Vq ŠF:KVIoñ  AL~pq:kX\gñ} LIkVq: sòpq so ªmk } } mkeEE ª] mk Mgq KÄ sD mkAlX {ð| }šo lp mkMiVmk qöM;

}ª:

1.   KMXG ŠXp

2.   AVgñ ÔDoñŠgñ phXoX }M]U AVgñ lr

3.   }öÌ I @}Ä K]U AVgñ lr

4.   }öÌ K]U egM AX  íXqV

Dq cªM        09/07/2011

KSD [q  15:00 ö.ch

np} öV`} Gerardscholten 128 YoXªM: qVM cÃöU 4 Šmk [}qVF ]p]} YoXªM

q }Doñ NV]gñ D íXqV

oHsq aLD Ma} gE

YoXªM, CE}ö!